หากคุณกำลังมองหาโอกาสในการทำงาน ที่เห็นคุณค่าในตัวคุณ มีรายได้สวัสดิการที่ดีเยี่ยม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ดังแผนกด้านล่างนี้


Trakool Co.,Ltd.

บริษัท ทราคูล จำกัด เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งใน ประเทศไทย และทุกภูมิภาคทั่วโลก เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงานมอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

ค่าตอบแทนมิใช่เพียงแค่รายได้ แต่คุณจะยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่ดียิ่ง ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผลประโยชน์รวมทั้ง สวัสดิการที่จะทำให้มีความสุขมากขึ้น ในชีวิตการทำงานของคุณ และเป็นประหนึ่งรางวัลอันงามอีกด้วย

บริษัท ทราคูล จำกัด เป็นองค์กรที่สร้างบรรยากาศ ให้บุคลากรที่มี ความคิดสรรค์ สร้างนวัตกรรม มีความมุ่งมั่นเพื่อ ความสำเร็จของงาน มีความใฝ่รู้ และแบ่งปันความรู้ มีการยอมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม และซื่อสัตย์และตอบแทนคุณแผ่นดิน มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุความเป็น สุดยอดมืออาชีพ ในขณะเดียวกัน ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

การที่มีค่านิยมองค์กรที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถนำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้ ทราคูลมีค่านิยมองค์กรอยู่ ซึ่งเรียกว่า “Work Hard , Play Hard” จริงจังกับงาน สนุกกับงาน ซึ่งเป็นคุณภาพพื้นฐานที่เราหวังที่จะปลูกฝัง กับบุคลากร เพื่อมุ่งมั่นในการนำองค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

เราทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ทราคูลมีงานสำหรับ ผู้มีประสบการณ์มืออาชีพในระดับบริหาร หลายหน่วยงาน ในสาขาต่างๆ

เรามองหาผู้ที่มีความสามารถสูง และมีพรสวรรค์จาก ทุกแห่ง รวมไปถึงผู้สมัครที่เหมาะสมจาก มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกงานของโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กร